ANBI

ANBI Stichting Deventer Wereldstad

De Stichting Deventer Wereldstad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u alle gegevens en informatie over Stichting Deventer Wereldstad die als gevolg van deze ANBI-status voor iedereen duidelijk zichtbaar moeten zijn. Met het openbaar maken van deze gegevens moet het vertrouwen van het publiek  in de filantropische sector worden vergroot.
Stichting Deventer Wereldstad werkt hier natuurlijk graag aan mee!

Algemene gegevens

Naam: Stichting Stichting Deventer Wereldstad
Fiscaal nummer: 8534.04.884
Bankrekeningnummer: NL81TRIO0212463500
Inschrijfnummer KvK: 59285028
Contactgegevens: Leonard Springerlaan 274 7425HA Deventer
Tel: 06 22 07 98 08
E-mail: info@deventerwereldstad.nl
www. deventerwereldstad.nl

Bestuurssamenstelling Stichting Deventer Wereldstad
Voorzitter: M.M. (Monica) Sluiseman-Nieuwenhuis
Secretaris: T.M.D. (Tonia) Dabwe
Penningmeester: EK.P. (Karin) Rutgers

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk voor Deventer Wereldstad onbezoldigd.

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:

  1. Een bijdrage leveren op lokaal, regionaal en (incidenteel) landelijk niveau aan een open, tolerant en nieuwsgierig klimaat naar buiten, naar de wereld, naar open grenzen en naar de kansen die dit voor de inwoners en organisaties in Deventer biedt;
  2. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het opzetten van een gezamenlijk organisatorisch kader voor het organiseren van een of meerdere activiteiten en/of evenementen waarbij meerdere organisaties betrokken zijn;
  3. Het inbrengen en/of toevoegen van kennis, kunde en middelen voor projecten ie het doel van de stichting ondersteunen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een infrastructuur waardoor de stichting kan functioneren, zoals bijvoorbeeld een (beeld)merk een structuur en permanente faciliteiten in de vorm van een projectbureau/projectteam;
  2. Het opzetten en aansturen van het projectbureau/projectteam voor de stichting in Deventer;
  3. Het promoten, adviseren en ondersteunen van het werk van de stichting in de ruimste zin van het woord;
  4. Het (doen) ontwikkelen en onderhouden van faciliteiten ter ondersteuning hiervan als b.v. website, (elektronische) nieuwbrief, social media en het delen van kennis
  5. Het stimuleren van samenwerking en het werken in netwerken;
  6. Het verwerven van middelen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Standaardformulieren ANBI

De belastingdienst verplicht ANBI-stichtingen bepaalde gegevens te publiceren. Al die gegevens vindt u op deze pagina. De Belastingdienst vereist een standaardformulier voor grote ANBI’s en adviseert kleine(re) ANBI’s deze formulieren ook te gebruiken. Daarom zijn deze formulieren ook op deze pagina opgenomen. In de formulieren verwijzen we naar de overige informatie op de website.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2019

Beleidsplan

Beleidsplan Deventer Wereldstad 2020-2025

Activiteitenoverzicht

Activiteitenoverzicht Stichting Deventer Wereldstad 2020
Activiteitenoverzicht Stichting Deventer Wereldstad 2019

Financiële verantwoording

Financieel overzicht Deventer Wereldstad 2020
Financieel overzicht Deventer Wereldstad 2019

Reacties gesloten.